(က) သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္ ပထမနွစ္သင္တန္းသို့ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား               လိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုရမည္-
(၁) တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္၌ တည္ဆဲနိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒနွင့္ကိုက္ညီသည့္ နိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
(၂) ၂၀၁၈ခုနွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ျပီး၊ စုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၅၀)နွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
(၃) တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ  ဘာသာရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
(ခ) စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ဦးေရ (၂၀ဝ)ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
(ဂ) သင္တန္းကာလ(၅)နွစ္ျဖစ္၍ အထူးျပုဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္သူမ်ားကို ေအာက္ပါကြန္ပ်ူတာ ဆိုင္ရာဘြဲ့မ်ားကို  ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး အဆင့္မီပါက မဟာဘြဲ့သင္တန္းနွင့္ ပါရဂူဘြဲ့သင္တန္းမ်ားသို့ အဆင့္ဆင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္-
(၁) ကြန္ပ်ူတာသိပၸံဘြဲ့ (စီးပြားေရးသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္)
      B.C.Sc. (Business Information Systems)
(၂) ကြန္ပ်ူတာသိပၸံဘြဲ့ (စြမ္းရည္ျမင့္တြက္ခ်က္မႈပညာ)
      B.C.Sc. (High Performance Computing)
(၃) ကြန္ပ်ူတာသိပၸံဘြဲ့ (အသိပညာအင္ဂ်င္နီယာ)
      B.C.Sc. (Knowledge Engineering)
(၄) ကြန္ပ်ူတာသိပၸံဘြဲ့ (ပရိုဂရမ္အင္ဂ်င္နီယာ)
      B.C.Sc.(Software Engineering)
(၅) ကြန္ပ်ူတာနည္းပညာဘြဲ့ (ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ကြန္ရက္ပညာ)
      B.C.Tech. (Communication and Networking)
(၆) ကြန္ပ်ူတာနည္းပညာဘြဲ့ (ကြန္ပ်ူတာစနစ္ပညာ)
      B.C.Tech. (Computer Systems)
(၇) ကြန္ပ်ူတာနည္းပညာဘြဲ့ (ျမွပ္နွံထိန္းခ်ုပ္စနစ္)
      B.C.Tech. (Embedded Systems)
(ဃ) ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လွြာ ပံုစံမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္လည္းေကာင္း၊   ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန Website(www.myanmar-education.edu.mm) တြင္လည္းေကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ   တကၠသိုလ္ Website (www.uit.edu.mm) တြင္ လည္းေကာင္း ရယူနိုင္ပါသည္။
           ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လွြာစတင္လက္ခံသည့္ရက္ - ၁၅-၆-၂၀၁၈ (ေသာၾကာေန႔)
           ေလွ်ာက္လွြာ ေနာက္ဆံုး လက္ခံမည့္ရက္ - ၁၆-၇-၂၀၁၈ (တနလၤာေန႔)
           ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းေျကညာမည့္ရက္ - ၁၅-၈-၂၀၁၈ (ဗုဒၶဟူးေန႔)
           ေက်ာင္းအပ္ စတင္ လက္ခံမည့္ရက္ - ၁၆-၈-၂၀၁၈ (ၾကာသပေတးေန႔)
           ေက်ာင္းအပ္ ေနာက္ဆံုး လက္ခံမည့္ရက္ - ၂၃-၈-၂၀၁၈ (ၾကာသပေတးေန႔)
(င) ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္အထက္ပါ ေက်ာင္းအပ္ေနာက္ဆံုးရက္ထိ ေက်ာင္းအပ္နွံရန္ ဤတကၠသိုလ္နွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  မရွိပါက အရန္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္စာရင္း (Waiting List) အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ ေျကျငာထားသူမ်ားထဲမွ ဝင္ခြင့္ရရွိနိုင္ရန္ထပ္မံ  ထုတ္ျပန္ ေျကျငာသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၁၂ -၉-၂၀၁၈ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ေနာက္ဆံုးထား၍ ေက်ာင္းအပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(စ) ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေအာက္ပါ အေထာက္အထားမ်ားကို ပူးတြဲ တင္ျပရမည္ -
(၁) ၂၀၁၈ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္း မူရင္း
(၂) ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူနွင့္ မိဘနွစ္ပါး၏ မွတ္ပံုတင္မိတၱူ (၁) စံုစီ
(၃) ဓါတ္ပံု (၃) ပံု (ဓါတ္ပံု၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ အမည္ နွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ခံုအမွတ္ေရးရန္။)
(ဆ) ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လွြာမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ပါရမီလမ္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား လွိဳင္နယ္ေျမ၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊  လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ စာတိုက္သေကၤတ- ၁၁၀၅၁၊ သို့ တိုက္ရိုက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
          (အေသးစိတ္သိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို့ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။)
           ဤေနရာတြင္လည္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ရယူႏိုင္ပါသည္။

Recent News

    Upcoming Events

  • Open Campus Ceremony will be held on 3rd September, 2018.
  • ASEAN Skill Competition will be held on 31st August,2018 to 2nd September, 2018.
  • The 2nd International Conference on Advanced Information Technologies (ICAIT- 2018) will be held at Novotel Yangon Max Hotel, Yangon, Myanmar on 1st and 2nd November 2018.
ICST frontviewofUni