၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ ေနာက္ဆုံးရမွတ္မွာ ၅၀၄ မွတ္ ျဖစ္ျပီး အမွတ္အမ်ားဆုံးနွင့္ ဝင္ခြင့္ရရွိသူမွာ ၅၅၀ မွတ္ ျဖစ္ပါသည္။

       ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းတြင္ UIT သို႕ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားသည္ (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ေနာက္ဆုံးထား ေက်ာင္း    အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္အတြက္ ဓါတ္ပုံ(၃)ပုံ ႏွင္႔ မွတ္ပုံတင္/ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမူရင္း ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္သည္။

       ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ (၁၃၁/၂၀၁၈) ျဖင့္ ေၾကျငာခဲ့ေသာ UIT ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ထိ ေက်ာင္းအပ္နွံျခင္း မရွိပါက အဆုိပါဝင္ခြင့္စာရင္းမွ    ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လစ္လပ္သြားေသာေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားကို ထပ္မံထုုတ္ျပန္ ေၾကျငာမည္ျဖစ္ပါသည္။

Bluprint

1 2   3   4   5   6   7          (အေသးစိတ္သိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို့ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။)

Recent News

    Upcoming Events

  • 2018-2019 Academic Year, Eassy Competition on the Commemoration of the Union Day will be celebrated on 6th February 2019.
  • 2018-2019 Academic Year, Myanmar Traditional Htamane Festival will be celebrated on 15th February 2019.
  • 2018-2019 Academic Year, Myanmar Skill Competition will be celebrated in February 2019.