၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႕ ေနာက္ဆက္တြဲ၀င္ခြင္႔ ေနာက္ဆုံးရမွတ္မွာ ၅၀၀ မွတ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ၀င္ခြင္႔ရရွိသူမ်ားသည္ (၁၇-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ေနာက္ဆုံးထားေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္အတြက္ ဓါတ္ပုံ(၃)ပုံ ႏွင္႔ မွတ္ပုံတင္/ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမူရင္း ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္သည္။

Bluprint

1 2   3            (အေသးစိတ္သိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို့ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။)

Recent News

    Upcoming Events

  • 2017-2018 Academic Year Exam Result will be announced on 23rd November 2018.
  • 2018-2019 Academic Year will be opened on 3rd December 2018.