၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႕ ေနာက္ဆက္တြဲ၀င္ခြင္႔ ေနာက္ဆုံးရမွတ္မွာ ၅၀၀ မွတ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ၀င္ခြင္႔ရရွိသူမ်ားသည္ (၁၇-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ေနာက္ဆုံးထားေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္အတြက္ ဓါတ္ပုံ(၃)ပုံ ႏွင္႔ မွတ္ပုံတင္/ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမူရင္း ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္သည္။

Bluprint

1 2   3            (အေသးစိတ္သိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို့ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။)

Recent News

    Upcoming Events

  • 2018-2019 Academic Year, Eassy Competition on the Commemoration of the Union Day will be celebrated on 6th February 2019.
  • 2018-2019 Academic Year, Myanmar Traditional Htamane Festival will be celebrated on 15th February 2019.
  • 2018-2019 Academic Year, Myanmar Skill Competition will be celebrated in February 2019.