၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ Diploma in Information Technology (Dip(IT)) သင္တန္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို (၁၃.၂.၂၀၁၉ )ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။


Bluprint
ေအာက္ပါ Link တြင္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာရယူနုိင္ပါသည္ ။
သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ(Form)ရယူရန္
ေလ်ွာက္ထားသူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 1.   အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုျဖည့္သြင္းထားျပီးေသာ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာ
 2.   ပတ္ပို ့စ္အရြယ္ ဓါတ္ပံု(၁)ပံု
 3.   တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္အမွတ္စာရင္းမူရင္း နွင့္ ေနာက္ဆံုးေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ စာေမးပြဲအမွတ္စာရင္းမူရင္း/မိတၲဴ
 4.   မွတ္ပံုတင္ မူရင္း/မိတၲဴ

  (မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ပါက တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ မူရင္းတင္ျပပါရန္။)

Recent News

  Upcoming Events

 • 2018-2019 Academic Year, Eassy Competition on the Commemoration of the Union Day will be celebrated on 6th February 2019.
 • 2018-2019 Academic Year, Myanmar Traditional Htamane Festival will be celebrated on 15th February 2019.
 • 2018-2019 Academic Year, Myanmar Skill Competition will be celebrated in February 2019.