၁။သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္း(Ph.D-IT)သင္တန္း၊
    အပတ္စဥ္(၃)ကို (၃-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ (တနလၤာေန႔)တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ အထက္ပါ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းသည္ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းျဖစ္ျပီးစုစုေပါင္း(၃)ႏွစ္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။
၃။ အဆုိပါ သင္တန္းသို႕ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
  (က) ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ မိဘနွစ္ပါးစလုံးသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။
  (ခ)   ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္(သို႕မဟုတ္) အလားတူသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဆုိင္ရာဘာသာရပ္
           အထူးျပဳျဖင့္ မဟာဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
  (ဂ)   ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
  (ဃ) သင္တန္းအားအခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္နုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။
  (င)   သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Referee(၂)ဦးထံမွ Letter of Recommendation တင္ျပနုိင္ရမည္။
  (စ)   သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာနွင့္အတူမိမိျပဳလုပ္လုိေသာသုေတသနၾကမ္း(Research Proposal) ပူးတြဲတင္ျပနိုင္သူျဖစ္ရမည္။
၄။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ အထက္ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ားသည္ သင္တန္း၀င္ခြင့္
     အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ(Entrance Exam)ကိုေအာက္ပါအတုိင္းေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာနွင့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာမ်ား
     (Data Structure, Artificial Intelligence,OperatingSystem,SoftwareEngineering,Data Analysis and Management,
     ComputerNetworking,ComputerArchitecture,IQ Test)အား Online ျဖင့္ ေျဖဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ ဘာသာရပ္္ အခ်ိန္ ေနရာ
၁၇-၁၁-၂၀၁၈
(စေနေန႔)
အဂၤလိပ္စာ (၀၉:၀၀)မွ(၁၂:၀၀)ထိ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္
ဘာသာရပ္္ (၁၃:၀၀)မွ(၁၆:၀၀)ထိ

၅။ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆုိေနအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၇-၁၁-၂၀၁၈ရက္(အဂါၤေန႕)တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္္၌
     လူေတြ႕ေျဖဆုိၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၆။ ပါရဂူသင္တန္းကို ၃-၁၂-၂၀၁၈(တနလၤာေန႔)တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၇။ IT ပညာရပ္သင္တန္းကိုလုပ္သက္အေတြ႔အၾကဳံ ၁၅နွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိျပီး IT ဘာသာရပ္တြင္ မဟာဘြဲ႔တစ္စုစုရရွိျပီးသူမ်ားသည္
     အရည္အခ်င္း၏ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ (Entrance Exam) ေျဖစရာမလုိဘဲသတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္၌လူေတြ႔ေျဖဆုိရမည္
     ျဖစ္ပါသည္။
၈။ သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုသတ္မွတ္ပုံစံျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ၁၅-၁၁-၂၀၁၈ရက္
     (ၾကာသပေတးေန႕) ေနာက္ဆုံးထား၍ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။
၉။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါကသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ပါရမီလမ္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားလွိဳင္နယ္ေျမ၊ (၁၂ )ရပ္ကြက္၊
     လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၀၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
ေအာက္ပါ Link တြင္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာရယူနုိင္ပါသည္ ။
သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ(Form)ရယူရန္

Recent News

    Upcoming Events

  • 2018-2019 Academic Year, Eassy Competition on the Commemoration of the Union Day will be celebrated on 6th February 2019.
  • 2018-2019 Academic Year, Myanmar Traditional Htamane Festival will be celebrated on 15th February 2019.
  • 2018-2019 Academic Year, Myanmar Skill Competition will be celebrated in February 2019.