သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ လစာႏႈန္း (၁၈၀၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ/)ျဖင့္ နည္းျပ/သရုပ္ျပမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိပါသည္။ ၁။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အခမဲ့ရယူ၍ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကပါသည္။
၂။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ....
( က )တည္ဆဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
( ခ ) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ( ၃၀ ) ရက္ေန႔တြင္ မဟာဘြဲ႕႐ရွိျပီသူျဖစ္ပါက အသက္ (၃၅) ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူ ၊ Ph.D ရရိွၿပီးသူ ျဖစ္ပါက အသက္ (၄၂) ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
( ဂ ) သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
၃။ ယေန႕မွစ၍ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ( ၁၀.၇.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၄။ စာေမးပြဲဝင္ေၾကးမ်ား(၅၀၀က်ပ္)ကို သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ (သို႕မဟုတ္) သတင္းအခ်က္အလက္နည္း ပညာတကၠသိုလ္တြင္ ေပးသြင္း၍ ေလွ်ာက္လႊာႏွင္ ့အတူ ေငြသြင္းၿပီးေၾကာင္း ခ်လံ သို့မဟုတ္ ေငြပို႔လႊာျဖတ္ပိုင္း ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။
၅။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ လိုင္စင္ဓာတ္ပံု (၂ )ပံု ၊ စာေမးပြဲဝင္ေၾကး ေပးသြင္းၿပီး အေထာက္အထား၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္ မူရင္း/ မိတၱဴ နွင့္ အမွတ္စာရင္း မိတၱဴ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္း/တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴ ၊ လူမွဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ၀န္ထမ္းမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း ေထာက္ခံခ်က္ မူရင္း ၊ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား မိတၱဴ တို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္။
၆။ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၿပီး ၊ ေအာင္ျမင္လွ်င္ လူေတြ႔စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္။
၇။ ပါရဂူ ဘြဲ႔ ရရိွထားသူမ်ားသည္ လူေတြ႔စာေမးပြဲကိုသာ ေျဖဆိုရမည္။
၈။ ေရးေျဖ ႏွင့္ လူေတြ႔ ေျဖဆိုရမည့္ အေသးစိ္တ္ အခ်ိန္စာရင္းကို သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ထပ္မံေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၉။ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ဘြဲ႕မ်ား မွာ Ph.D(IT) or အလားတူပါရဂူဘြဲ႕မ်ား
M.C.Sc. or အလားတူမဟာဘြဲ႕မ်ား
M.C.Tech. or အလားတူမဟာဘြဲ႕မ်ား
M.E.(IT) or အလားတူမဟာဘြဲ႕မ်ား
M.Sc.(Maths.) or အလားတူမဟာဘြဲ႕မ်ား
M.A.(English)/ M.A.(TEFL.) or အလားတူမဟာဘြဲ႕မ်ား
M.A.(Myanmar) or အလားတူမဟာဘြဲ႕မ်ား
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ -01-534315/ 01 537150 သို့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Recent News

    Upcoming Events

  • Monsoon Tree Planting Ceremony will be held on 15th June,2017 .
  • Waso Robes Offering Ceromony will be held on 7th July,2017.
  • The Essay Competition of the Martyrs' Day will be held on 17th July,2017.
  • The 2017 1st International Conference on Advanced Information Technologies (ICAIT) will be held at MICT Park, Yangon, Myanmar during 1-2 November, 2017.
ICST frontviewofUni